Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Informatie Gedragscode
Gedragscode

Binnen onze vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur die zich kenmerkt door respect voor elkaar. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar het bestuur vindt het belangrijk om iedereen hier expliciet op te wijzen. Daarom is deze gedragscode opgesteld.

BCP heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan en dus willen we ook dat respectvol en sportief gedrag uitgedragen wordt door onze leden, onze trainers en andere begeleiders, maar dit geldt ook voor ouders van jeugdleden en bezoekers.

In gevallen waarin iemand deze gedragscode schendt, dient men dit te melden bij het bestuur. Mocht je dit om wat voor reden dan ook niet willen, dan is er bij BCP een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Momenteel is dit Hans Baetens. Indien er incidenten zijn omtrent de gedragscode of overige zaken die je graag vertrouwelijk behandeld wilt hebben, dan kun je met Hans Baetens contact opnemen.

 

I. ALGEMEEN 

Allen

 • Respecteer de regels van de badmintonsport.
 • Geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld.
 • Respecteer andermans bezittingen.
 • Vertoon sportief gedrag.
 • Respecteer de geldende regels van welke sporthal dan ook.

Wedstrijdspelers

 • Speel jouw wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders en de scheidsrechter of teller. Intimideren getuigt niet van sportief gedrag.
 • Fair-play is belangrijk. Steun jouw teamspelers en besef dat je pas iets mag verwachten van jouw medespelers als je jezelf voor 100% inzet.
 • Beïnvloed de scheidsrechter/teller niet door onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren.
 • Geef je tegenstand(st)er na de wedstrijd een hand en bedank hem/haar voor de wedstrijd.
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstand(st)er.
 • Onsportiviteit van de tegenstand(st)er is nooit een reden om dit gedrag te kopiëren.
 • Wijs je medespelers op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig bij voelt.
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank of drugs voor en/of tijdens de training of wedstrijd is verboden.
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

Trainers/coaches

 • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.
 • Bedenk dat (jeugdige) spelers voor hun plezier spelen en graag willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 • Ontwikkel respect voor de tegenstander en de beslissingen van de scheidsrechter/teller.
 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.
 • (Jeugdige) spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met complimenten en wees kritisch op een didactische wijze.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers. Coach tijdens wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn naar de tegenstander of scheidsrechter/teller.

Vrijwilligers

 • Meld bij constatering van wangedrag en overtreding van de gedragscode dit aan het bestuur van de vereniging.
 • Fungeer als voorbeeld en bedenk dat je een verlengstuk bent van onze vereniging.
 • Draag verantwoording voor door jou aangenomen taken. De leden rekenen op jou, ook al zijn ze zuinig met complimenten.

Ouders/verzorgers

 • Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve wijze beleven.
 • Leer de kinderen dat er slechts één winnaar is en dat verliezen erbij hoort.
 • Spreek de kinderen aan bij wangedrag.
 • Zorg voor sportiviteit: klap gerust voor een mooie actie van de tegenpartij. Juich niet bij fouten van een tegenstander.
 • Bemoeit u zich niet met het wedstrijdverloop en de telling.
 • Realiseer dat u als ouder/verzorger van een BCP-lid ook de vereniging vertegenwoordigt.
 • Voor kritiek, op- of aanmerkingen op wat of wie dan ook, dient u zich uitsluitend te richten tot het bestuur van BCP, persoonlijk of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

II. SPECIFIEKE GEDRAGSCODE TER PREVENTIE VAN SEKSUELE INTIMIDATIE

Met name voor trainers, coaches & begeleiders

Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan trainers, coaches en begeleiders zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. Allen hebben de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sporter kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen.

Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Dat maakt het ook ingewikkeld. Maar over sommige dingen zijn we het wel eens. Bijvoorbeeld dat een volwassen sportleider geen seksuele relaties met minderjarige sporters mag aanknopen. Ook niet als de sporter dat zelf zou willen! Net zoals leraren op school dat niet mogen met hun leerlingen.

Alle (jeugd)trainers, leden van de jeugdcommissie en jeugdkampbegeleiders dienen over een door BCP aangevraagde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken

Het NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opgesteld. Deze 11 gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet en worden breed gedragen in de sportwereld.

De 11 NOC*NSF-gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).

De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke kenmerken of burgerlijke staat.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

De begeleider mag zijn specifieke situatie en relatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid voor de sporter of die de grenzen van de relatie overschrijden.
In de (professionele) relatie met de sporter kunnen bij beiden gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen, begeleiden en dergelijke. Deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn: verliefdheid, afkeer of agressie. Door partijen moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze 'relatie' zich in welke vorm dan ook ontwikkelt. Hierbij kan gedacht worden aan verbreking van één van de twee verhoudingen: de seksuele relatie of de begeleidingsrelatie.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider dient ervoor te zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact of deze aanrakingen nooit verkeerd - in de zin van seksueel intimiderend - kan worden geïnterpreteerd.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

De begeleider aanvaardt ook geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.

Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. De begeleider heeft een voorbeeldfunctie. Hij zal maatregelen moeten nemen op het moment dat hij grensoverschrijdend gedrag constateert.
In eerste instantie dient hij de betreffende persoon erop aan te spreken. In tweede instantie het bevoegde gezag, dat wil zeggen het bestuur van een sportvereniging. De sporter zal ook geholpen moeten worden. De begeleider kan hem bijvoorbeeld verwijzen naar de vertrouwenspersoon (VCP).

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Binnen onze vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur die zich kenmerkt door respect voor elkaar. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar het bestuur vindt het belangrijk om iedereen hier expliciet op te wijzen. Daarom is deze gedragscode opgesteld.

BCP heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan en dus willen we ook dat respectvol en sportief gedrag uitgedragen wordt door onze leden, onze trainers en andere begeleiders, maar dit geldt ook voor ouders van jeugdleden en bezoekers.

In gevallen waarin iemand deze gedragscode schendt, dient men dit te melden bij het bestuur. Mocht je dit om wat voor reden dan ook niet willen, dan is er bij BCP een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Momenteel is dit Hans Baetens. Je mag Hans Baetens benaderen als je ergens mee zit.