Jaarverslagen

Algemene Ledenvergadering BCP 2015

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van BCP,  die plaats zal vinden op:                 

                                                   

dinsdag 20 januari 2015 om 20.00 uur

in De Viergang

   

 Agenda:

1.      Opening

2.      Ingekomen stukken

3.      Vaststellen van de notulen van de ALV van 2014

4.      Bespreking van de jaarverslagen 2014 en de plannen voor 2015, deze zijn te vinden:

Jaarverslagen BCP 2014

 • Voorzitter
 • Webmaster
 • Secretariaat                                             
 • Jeugdsecretaris                              
 • Recreanten
 • Wedstrijdsecretariaat
 • PR/Ledenwerving
 • Algemeen bestuurslid

5.      Financiële verantwoording 2014 en begroting 2015

 • Bespreking van het financieel overzicht van de penningmeester over 2014
 • Bevindingen van de kascommissie
 • Benoeming van nieuwe kascommissie
 • voorstellen contributie

 

6.      Bestuursverkiezing

 • Gert-Jan van der Lee treed regulier af als jeugdsecretaris en stelt zich niet herkiesbaar
 • Miranda Häupler treed regulier af als secretaris en stelt zich herkiesbaar
 • Hans van der Goes treed tussentijds af als voorzitter.
  Voorstel voor de ALV is om Wouter Hoogenraad te benoemen als voorzitter
 • Wouter Hoogenraad treedt tussentijds af als penningmeester.
  Voorstel voor de ALV is om Jasper Tanis te benoemen als penningmeester
 • Resteert de vacature voor jeugdsecretaris.
  Indien je verkiesbaar wilt zijn, s.v.p. melden bij de secretaris voor 15 januari 2015.

7.      Rondvraag

8.      Sluiting.

Het tijdstip van een pauze zal tijdens de vergadering door de voorzitter worden vastgesteld.

Na afloop van de ALV is er gelegenheid elkaar een goed en sportief 2015 toe te wensen.