Vertrouwens- contactpersoon

Badmintonclub Pijnacker vindt het belangrijk dat de sfeer op de vereniging veilig voelt. Wij hopen dat het niet nodig zal zijn, maar wanneer je ergens over willen praten, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Hans Baetens. 

Wil je liever met iemand van buiten de vereniging praten? Dat kan ook. De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan hierbij helpen. 

Daarnaast is de vereniging nog op zoek naar een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon. Klik hier voor meer informatie.

Neem contact op

Zit je ergens mee? Wil je ergens over praten? Twijfel niet. Neem contact op met ons vertrouwenspersoon Hans Baetens.

De BCP vertrouwenscontactpersoon is niet bereikbaar van 31 december 2023 tot en met 26 februari 2024. De meldingen gedurende deze periode  worden hierna adequaat opgepakt. Het staat je daarnaast vrij om contact op te nemen met de gemeente. Raadpleeg hiervoor het onderstaande bericht.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor leden of vrijwilligers van Badmintonclub Pijnacker, die te maken hebben met schending van de gedragscode of ander ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en geen lid van het bestuur.

Een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig voelt, staat bij ons voorop.
vertrouwenspersoon badminton club pijnacker
Hans Baetens
Vertrouwenspersoon

De slogan van de Badminton Club Pijnacker is “van gezellig ontspannen tot sport fanatiek”, waarbij het sociale aspect en sportiviteit voorop staan. Deze normen en waarden worden als vanzelfsprekend beschouwd, maar wij vinden het belangrijk dat ook de ongeschreven omgangsvormen en -regels zijn vastgelegd. Het bestuur heeft dit zo goed als mogelijk beschreven in de gedragscode.

Een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig voelt, staat bij ons voorop. Zo beschikken alle bestuursleden, trainers, (jeugd)kampbegeleiders, en jeugdcommissieleden over een “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG). Bij al onze activiteiten zullen wij extra waakzaam zijn om escalaties te voorkomen. De BCP is dan ook zeer tevreden dat dit tot op heden nog niet benodigd is geweest.

De taken van de VCP bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. aanspreekpunt en eerste opvang vormen voor leden of vrijwilligers die zijn lastiggevallen en hulp of advies nodig hebben;
 2. nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 3. de melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals het inschakelen van het bestuur van BCP, een klachtenprocedure bij Badminton Nederland of aangifte bij de politie;
 4. het verder begeleiden, als de melder de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van BCP of bij een klachtencommissie of aangifte wil doen;
 5. het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties als daar behoefte aan bestaat;
 6. het bestuur informeren en adviseren m.b.t de problematiek van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag.

  Ad a. Eerste opvang

  De VCP is er voor leden of vrijwilligers van BCP die te maken hebben met schending van de gedragscode of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

  De VCP:

  • laat de klager het verhaal vertellen en bekijkt of en welke vervolgstappen nodig zijn
  • legt de klacht en de geadviseerde vervolgstappen nooit schriftelijk vast, tenzij de melder toestemming hiervoor geeft.
  • heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is als dokter/patiënt en geldt ook naar het bestuur, tenzij de melder toestemming geeft om het bestuur te informeren.

  Ad b. Informele oplossing

  De VCP neemt het initiatief om tot een oplossing in de informele sfeer te komen bijv door een gesprek met betrokkenen te arrangeren.

  Ad c. Andere oplossingen

  Als een oplossing in de informele sfeer niet mogelijk of mislukt is, bespreekt de VCP met melder of een formele melding wenselijk is en bij welke instantie.

  Ad d. Begeleiding

  De VCP stelt zich ervan op de hoogte of en in welke mate de melder in vervolgacties zijn hulp behoeft.

  Ad e. Doorverwijzing naar hulpverlenende instanties

  De VCP stelt zich ervan op de hoogte of er behoefte is aan professionele hulpverlening en begeleidt de melder daarin.

  Ad f. Advisering

  De VCP geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen het schenden van de gedragscode.

  De VCP brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag van zijn of haar activiteiten uit aan het bestuur.

  Of neem contact op met de gemeente

  De gemeente streeft naar ‘een veilig sportklimaat’ voor alle inwoners. Sinds 2020 beschikt de gemeente over een vertrouwenscontactpersoon voor de sport. De vertrouwenscontactpersoon is bedoeld om als sporter melding te maken bij ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon kan helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld! De functie van vertrouwenscontactpersoon sport is ondergebracht bij een gedragswetenschapper van de gemeente. De vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via . Via dit adres kan iedere sporter, onafhankelijk van de vereniging, een melding doen.