Bondsnieuws

Verslag Penningmeesteroverleg

Afgelopen 13 februari 2016 heeft Badminton Nederland een penningmeestersoverleg
georganiseerd, om de afdrachten van de verenigingen aan de bond (de bondsbijdrage)
ter discussie te stellen. Namens BC Pijnacker zijn hier de penningmeester en secretaris bij
aanwezig geweest.

Binnen onze vereniging is de afgelopen tijd discussie ontstaan over de hoogte van de
competitietoeslagenvoor zowel de senioren-najaarscompetitie als de jeugdcompetitie.
De hoogte van deze competitietoeslagen wordt vastgesteld aan de hand van de kosten
welke de bond aan onze vereniging rekent om één team in te schrijven in één van deze
competities. Een aantal jaar geleden is in de ledenvergadering van de bond
besloten, lasten te verschuiven van alle leden tezamen naar de competitiespelers.

Bij het overleg is gebleken dat er bij vele verenigingen onvrede bestaat over deze nieuwe
contributiesystematiek. Deze onvrede uit zich met name in de scheve verhouding
tussen de (te lage) bijdrage per lid en de (te hoge) kosten om een team in te
schrijven voor de competitie. Ook ontstaat er onvrede over de gebrekkige
communicatie over de bondsbijdrage en over het inzicht in
waar de bond deze middelen voor inzet. De input vanuit dit overleg wordt door
de bond meegenomen in het voorstel voor de bondsbijdrage 2017.

Het verslag van dit overleg is te vinden via de volgende link:
http://padlet.com/evdpeppel/penningmeestersoverleg13022016. Het is altijd mogelijk
om contact op te nemen met de penningmeester, als je een vraag, mening of idee hebt over
de bondsbijdrage 2017 (en daarna), of over hoe wij als vereniging hiermee om gaan.