Algemeen nieuws

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging

Wil jij dat er dingen gaan veranderen? Wil jij graag zaken anders zien? Wil jij je stem laat gelden? Kom naar de ALV en laat van je horen! 

Onder het genot van een drankje hoor je van de bestuursleden hoe afgelopen jaar is verlopen en hoe we het komende jaar gaan aanvliegen. Dit alles is ook vastgelegd in het jaarverslag 2019

Heb je interesse in de jaarverslagen of notulen van de ALV van voorgaande jaren? De jaarverslagen van de voorgaande 3 jaar staan gewoon op de website. > Lees meer over de jaarverslagen van voorgaande jaren

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van badmintonclub Pijnacker, die plaats zal vinden op:

  • Datum: Dinsdag 4 februari 2020 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45) in
  • Locatie: Het Baken, Het Baken 2, 2641 JN PIJNACKER
Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
  • Jaarverslagen bestuursleden inclusief balans 2019, begroting 2020 en contributievoorstellen
  • Verslag kascommissie
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 2019
 4. Bespreking van de jaarverslagen 2019
  • De stukken worden na 21 januari 2020 op de website gepubliceerd.
 5. Stichting SportInspire Pijnacker
 6. Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020
 7. Bestuursverkiezing
  • Kees van Breukelen, secretaris, Etzel van Kuijk, jeugdzaken, Bas Lijster, wedstrijdsecretaris, treden regulier af. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
  • Wil tak, recreanten, treedt regulier af. Deze positie is nu vacant.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het tijdstip van pauze zal tijdens de vergadering door de voorzitter worden vastgesteld.